Obec Falkušovce rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

 28.10.2021

Obstarávateľ Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice predložil na Okresný úrad
Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
kraja (ďalej len „ okresný úrad v sídle kraja“) podľa § 9 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov
na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
dňa 11.10.2021 Správu o hodnotení vplyvov strategického dokumentu spolu s návrhom strategického dokumentu
„Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja“. Správu o
hodnotení Vám podľa § 10 ods. 3 zákona ako dotknutej obci zasielame (formou zverejnenia).
Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu je sprístupnená na webovom
sídle Ministerstva životného prostredia SR: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/nizkouhlikova-strategiaorganizacii-
v-zriadovatelskej-posobnosti-kosic

Stanoviská verejnosti k správe o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu posudzovanému podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) „Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja“ je možné predkladať najneskôr do 12.11.2021 na adresu: Okresný úrad Košice Odbor starostlivosti o životné prostredie kraja Komenského 52 041 26 Košic