Obec Falkušovce rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Školstvo

Materská škola Falkušovce 179, 07205

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ŠKOLSKÝ PORIADOK

Vypracovala: Marta Mišková

O B S A H

1 PRÁVA A POVINNOSTI DIEŤAŤA A ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU

2 PREVÁDZKA A VNÚTORNÝ REŽIM ŠKOLY

2.1 CHARAKTERISTIKA MATERSKEJ ŠKOLY

2.2 PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY

 1. PODMIENKY PRIJATIA DOCHÁDZKY DIEŤAŤA

DO MATERSKEJ ŠKOLY

 1. VNÚTORNÁ ORGANIZÁCIA MATERSKEJ ŠKOLY

 2. STAROSTLIVOSŤ O HYGIENU, ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ DETÍ

 1. OCHRANA SPOLOČNÉHO MAJETKU

 2. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 3. DEROGAČNÁ KLAUZULA

Prílohy :

Príloha č.1: Telefonické a iné komunikačné kontakty so školou.

Príloha č.2: Plán stretnutí rodičov v školskom roku 2015/2016

Príloha č.3: Podpisová listina zákonných zástupcov detí.

Príloha č.4: Podpisová listina zamestnancov Materskej školy.

Príloha č. 5. : Opatrenia v prípad pedikulózy

Príloha č.6: Súhlas riaditeľa školy s priamou účasťou zákonných zástupcov na výchove a vzdelávaní.

ŠKOLSKÝ PORIADOK

Materskej školy Falkušovce 179

I.

Všeobecné ustanovenie

Školský poriadok vydáva riaditeľka Materskej školy Falkušovce 179 v zmysle

 § 153 ods.1 zákona MŠ SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/

 vyhlášky č.306/2008 Z.z o materskej škole a zmene a doplnení neskorších predpisov

 zákona č. 355/2007 Z.z o verejnom zdravotníctve

 vyhlášky č. 330/2009 o zariadení školského stravovania

Zriaďovateľom materskej školy je obec Falkušovce .

Materská škola Falkušovce 179 je štátna škola bez právnej subjektivity a vyučovacím jazykom slovenským a bola zriadená zriaďovacou listinou.

Materská škola plní funkcie:

- edukačnú /zameraná na celistvý rozvoj osobnosti a zmysluplné učenia sa/

-kultúrnu/socializačno-adaptačnú, t.j. adaptovanie sa na život v spoločnosti a kultúru, ktorú

spoločnosť prezentuje/

-kompenzačnú /vyrovnáva rozdiely medzi vplyvmi jednotlivých rodín na edukáciu svojich detí tým, že poskytuje svoj odborný a profesionálny edukačný vplyv v zmysle

celospoločenských očakávaní/

-preventívnu/edukačný proces podriaďuje vývinovým potrebám dieťaťa, ktoré sú veľmi

rozmanité.

II.

Článok 1

Predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa môže uskutočňovať so súhlasom riaditeľa aj

s priamou účasťou zákonných zástupcov na výchove a vzdelávaní.

Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho odboru

vzdelávania v materskej škole. Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie

o absolvovaní predprimarného vzdelávania.§16,18 z.245/2008

Materská škola môže organizovať pobyty v škole v prírode vyhl..305/2008,výlety,exkurzie,saunovanie , predplavecký výcvik a ďalšie aktivity len s informovaným súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa a po dohode so zriaďovateľom.

Informovaný súhlas je písomný súhlas fyzickej osoby, na ktorom sa okrem jej vlastnoručného

predpisu uvedie, že táto osoba bola riadne poučená o dôsledkoch jej súhlasu §2 zákona č. 245/2008.Všetky plánované akcie a aktivity pre daný školský rok sú uvedené v ročnom pláne práce školy.

Výchova a vzdelávanie sa v materskej škole uskutočňuje podľa ŠkVP „Hrou poznávame svet“ Je to záväzný pedagogický dokument, podľa ktorého sa realizuje edukácia detí. Je dostupný v triede , riaditeľky školy a je vyvesený na hlavnej chodbe. Edukačná činnosť je zabezpečovaná kvalifikovanými učiteľkami, ktoré zodpovedajú za výchovno-vzdelávací proces, bezpečnosť a zdravie dieťaťa počas pobytu detí v MŠ.

1 Výkon práv a povinnosti detí a ich zákonných zástupcov v materskej škole, pravidlá vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami materskej školy

Dieťa má právo na :

 • rovnoprávny prístup ku vzdelaniu,

 • bezplatné vzdelanie pre deti, ktoré majú rok pred plnením povinnej školskej dochádzky v materských školách,

 • vzdelanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku v rozsahu ustanovenom školským zákonom,

 • individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav v rozsahu ustanovenom školským zákonom,

 • úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti,

 • poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním,

 • výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,

 • organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygiény,

 • úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu,

 • informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacím výsledkov,

 • na individuálne vzdelávanie za podmienok ustanovených školským zákonom podľa § 24

Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám, a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktorú túto výchovu a vzdelávanie umožňujú.

Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo používať pri výchove a vzdelávaní špeciálne učebnice a špeciálne didaktické a kompenzačné pomôcky.

Dieťa je potrebné viesť tak, aby :

 • neobmedzovalo svojím konaním práva ostatných detí zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania,

 • dodržiavalo školský poriadok školy na úrovni svojho ponímania a chápania,

 • chrániť v medziach svojich schopností a možností, pred poškodením majetok materskej školy, ktorý škola využíva na výchovu a vzdelávanie,

 • chrániť pred poškodením učebné pomôcky,

 • konať tak, aby neohrozovalo svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších detí zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní,

 • ctiť si, v medziach svojich schopností a možností, ľudskú dôstojnosť ostatných detí a zamestnancov materskej školy.

Zákonný zástupca dieťaťa má právo:

 • vybrať pre svoje dieťa materskú školu zodpovedajúcu schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti, právo na slobodnú voľbu materskej školy si môžu rodičia/zákonní zástupcovia uplatňovať len v súlade s možnosťami výchovno-vzdelávacej sústavy Slovenskej republiky,

 • žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole poskytovali deťom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta, a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona,

 • oboznámiť sa so školským vzdelávacím programom materskej školy a školským poriadkom,

 • byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,

 • na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,

 • zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľky materskej školy,

 • vyjadrovať sa ku školskému vzdelávaciemu programu materskej školy.

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný:

 • vytvoriť pre dieťa podmienky na výchovu a vzdelávanie v škole,

 • dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom materskej školy,

 • akékoľvek problémy alebo špeciálne požiadavky súvisiace so zdravotným stavom, či inými potrebami dieťaťa konzultovať v prvom rade s riaditeľkou materskej školy, prípadne s triednou učiteľkou dieťaťa,

 • informovať materskú školu o zmene zdravotnej spôsobilosti ich dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,

 • dbať na sociálne, kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby,

 • prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky,

 • predložiť materskej škole lekárske potvrdenie, ak neprítomnosť dieťaťa z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako päť po sebe nasledujúcich dní,

 • nahradiť škodu, ktorú dieťa úmyselne zavinilo

 • počas konania o rozvode a úprave výkonu rodičovských práv a povinností bude materská škola dbať o riadne napĺňanie rodičovských práv a povinností až do rozhodnutia súdu tak, ako to bolo do podania návrhu na rozvod manželstva a úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k dieťaťu (napr. že každý rodič má právo priviesť dieťa do materskej školy aj ho z nej vyzdvihnúť), - zachovávať neutralitu, t. j. ako budú aj pedagogickí zamestnanci materskej školy počas prebiehajúceho konania o úprave výkonu rodičovských práv a povinností k dieťaťu zachovávať neutralitu vo svojich postojoch a vyjadreniach týkajúcich sa dieťaťa a že v prípade potreby poskytnú nezaujaté, vecné a objektívne stanovisko len súdu, ak si ho od materskej školy písomne vyžiada, a že obsah tohto písomného stanoviska neposkytnú žiadnemu z dotknutých zákonných zástupcov a ani na žiadosť jedného zo zákonných zástupcov neposkytnú hodnotiace stanovisko

 • MŠ bude rešpektovať, v prípade narušených vzťahov medzi zákonnými zástupcami, len rozhodnutie súdu alebo minimálne predbežné rozhodnutie súdu, ktorého zmyslom je dočasná úprava pomerov zákonných zástupcov vo vzťahu k starostlivosti o dieťa, t. j. materská škola bude rešpektovať to, že vykonateľnosť uznesenia o nariadení predbežného opatrenia nie je viazaná na jeho právoplatnosť, pretože toto uznesenie sa stáva právoplatné jeho doručením a márnym uplynutím lehoty na podanie odvolania; materská škola pritom rešpektuje skutočnosť, že aj napriek nariadeniu predbežného opatrenia rodičovské práva a povinnosti zostávajú zachované,

 • v prípade zverenia dieťaťa právoplatným rozhodnutím súdu len jednému zo zákonných zástupcov, ktorý zastupuje dieťa v bežných veciach, materská škola bude riešiť všetky záležitosti týkajúce sa dieťaťa výhradne s rodičom, ktorý má dieťa v bežných veciach (napr. zabezpečenie krúžkovej činnosti atď.) zastupovať.

 • zákonný zástupca je povinný rešpektovať, že v čase od odovzdania dieťaťa službu konajúcej učiteľke až po prevzatie dieťaťa zákonným zástupcom (alebo ním splnomocnenou osobou) sa komunikácia s dieťaťom uskutočňuje len prostredníctvom príslušnej učiteľky, alebo riaditeľky materskej školy,

 • zákonný zástupca je povinný rešpektovať, že počas pobytu v materskej škole dieťa nesmie používať mobilné elektronické zariadenia, prostredníctvom ktorých dochádza k prenosu údajov tretím osobám bez súhlasu osôb o ktorých sa údaje prenášajú (pedagogických zamestnancov aj nepedagogických zamestnancov materskej školy a detí prijatých do materskej školy).

 • v prípade, ak zákonný zástupca bez predchádzajúcej dohody nevyzdvihne svoje dieťa z materskej školy do času ukončenia prevádzky materskej školy, materská škola bude kontaktovať postupne všetky osoby, ktoré majú poverenie na prevzatie dieťaťa, ak ani žiadna z poverených osôb neprevezme dieťa, bude materská škola kontaktovať príslušné okresné riaditeľstvo policajného zboru, ktoré okrem výkonu svojich oprávnení disponuje aj kontaktom na príslušný orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý je dosiahnuteľný aj mimo služobné času zamestnancov. Službu konajúca učiteľka nesmie odviesť dieťa k sebe domov, ani ho odovzdať inej osobe ako je zákonný zástupca, alebo ním písomne splnomocnená osoba,

 • v prípade, ak má materská škola podozrenie, že zákonný zástupca opakovane preberá dieťa pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok, alebo ak sa u dieťaťa prejavia zmeny, nasvedčujúce zanedbávaniu riadnej starostlivosti, bude materská škola po predchádzajúcom písomnom upozornení zákonného zástupcu, v rámci všeobecnej oznamovacej povinnosti vyplývajúcej z § 7 ods. 1 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele informovať o tejto skutočnosti príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Výkon práv a povinností vyplývajúcich zo školského zákona musí byť v súlade s dobrými mravmi a nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého dieťaťa, pretože v súlade s § 145 ods. 1 školského zákona, sa práva ustanovené školským zákonom zaručujú rovnako všetkým deťom v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania vo vzdelávaní ustanovenou zákonom č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov.

Pravidlá vzájomných vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami materskej školy.

 1. Zákonní zástupcovia a nimi poverené osoby odovzdávajú a preberajú len službukonajúcej učiteľke nie iným zamestnancom školy.

 2. Akékoľvek informácie o dieťati počas výchovno-vzdelávacej činnosti konzultujú s triednou učiteľkou prípadne s riaditeľkou MŠ.

 3. Podľa svojich potrieb využívajú poradenskú činnosť materskej školy v rámci jednotného výchovného pôsobenia na dieťa.

 4. Aktívne sa zapájajú do života MŠ účasťou na spoločných aktivitách a akciách s MŠ.

 5. V prípade požiadavky zúčastniť sa na VVČ musia mať povolenie riaditeľky školy .

2 PREVÁDZKA A VNÚTORNÝ REŽIM ŠKOLY

2.1 CHARAKTERISTIKA MATERSKEJ ŠKOLY

Materská škola je 1-triedna. Poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku od troch do šesť rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Materská škola poskytuje deťom aj možnosť poldenného pobytu.

 • Zriaďovateľom Materskej školy vo Falkušovciach je obec Falkušovce.

V zmysle zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, kognitívnej a perceptuálno-motorickej oblasti osobnosti dieťaťa s rešpektovaním jeho vekových a individuálnych osobitostí. Rešpektujú sa zásady humanizácie a demokratizácie. V záujme aktívnej ochrany detí sú učiteľky povinné zabezpečiť dodržiavanie Deklarácie práv dieťaťa a Dohovoru o právach dieťaťa v školách a školských zariadeniach, realizovať úlohy Národného programu boja proti drogám.

Budova materskej školy má tieto miestnosti: vstupná chodba, šatňa pre deti, kuchyňa, kancelária pre vedúcu ŠJ,WC pre personál školy, trieda, jedálna pre deti, na poschodí spálňa pre deti a kancelária pre pedagogických zamestnancov ako aj detské WC.

Takmer celé zariadenie je nové a spĺňa hygienické požiadavky na prevádzku. Materská škola je vybavená vhodnými hračkami, knihami a učebnými pomôckami.

Veľmi dobre je vybavený aj školský dvor , kde máme  vybavenie na pohybové a rekreačno-relaxačné aktivity./telovýchovná drevená zostava a drevený vláčik./

Materiálna vybavenosť MŠ- nábytok, zariadenie i textílie a vybavenie školského dvora je v súlade s požiadavkami EÚ , taktiež aj vybavenie školskej jedálne a kuchynky, vhodné vybavenie kuchynskými pomôckami, dobré hygienické podmienky.

Prostredie materskej školy spĺňa aj estetické a emocionálne požiadavky, je príjemné, útulné a pôsobí harmonicky, prispôsobené podmienkam školy a je dostatočne podnetné pre všetky deti, aj pre deti z menej podnetného prostredia.

2.2 PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY

Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch od 6:30 do 16:30 hod. Prevádzka materskej školy bola prerokovaná s rodičmi. O prípadnom prerušení, alebo úspornom opatrení prevádzky ( napr. chrípkové obdobie, problémy s dodávkou energie, vody atď. ), informuje riaditeľka materskej školy rodičov písomným oznamom, na ktorom je uvedený dôvod prerušenia, alebo obmedzenia prevádzky, termín obmedzenia prevádzky a následne ich podpisom o informovaní.

Riaditeľka školy: Marta Mišková

Konzultačné hodiny: denne od: 10,00-14,00hod.

Vedúca ŠJ: Monika Koščová

Konzultačné hodiny: denne

Ostatní zamestnanci školy: Mgr. Silvia Macárová- uč.MŠ ,Monika Žofčáková-školníčka,Monika Koščová-kuchárka a vedúca ŠJ.

Prevádzka materskej školy bude prerušená z hygienických dôvodov počas letných prázdnin najmenej na 3-4 týždne. V tomto období vykonávajú prevádzkoví zamestnanci upratovanie a dezinfekciu priestorov, pedagogickí a ostatní zamestnanci čerpajú dovolenku podľa plánu dovoleniek.

2.3 PODMIENKY PRIJATIA DOCHÁDZKY DIEŤAŤA DO MATERSKEJ ŠKOLY

Zápis a prijatie detí do materskej školy

Deti sa do materskej školy prijímajú k začiatku školského roka, alebo v priebehu školského roka, pokiaľ je voľná kapacita materskej školy. Tlačivo žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy si zákonný zástupca dieťaťa môže vyzdvihnúť v materskej škole, alebo mu je k dispozícii na webovom sídle školy. Akceptuje sa aj vlastná žiadosť, musí však obsahovať potrebné identifikačné údaje dieťaťa a zákonných zástupcov. Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy zákonný zástupca dieťaťa podáva spravidla v čase zápisu.

Podmienky zápisu dieťaťa do materskej školy v školskom roku

Miesto zápisu: Materská škola, Falkušovce 179

Termín zápisu: vždy od 15.apríla do 30. mája príslušného školského roka

Čas zápisu: 8:00 – 15:00 hod.

Miesto zverejnenia: na budove materskej školy, v miestnom rozhlase obce,  na informačných tabuliach obce.

Podmienky na prijatie dieťaťa do materskej školy:

 •  Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma spravidla dieťa vo veku od troch do šiestich rokov jeho veku. Výnimočne možno do materskej školy prijať dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné podmienky, vrátane kapacitných možností materskej školy.

 •  Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bolo odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky, alebo mu bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky.

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, ktoré:

 • dovŕšilo piaty rok veku,

 • dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,

 • dieťa s dodatočne odloženým plnením povinnej školskej dochádzky.

V čase zápisu predloží zákonný zástupca dieťaťa predloží

 • písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy podpísanú oboma rodičmi( resp. jeden rodič, ktorý má dieťa súdom do opatery),

 • potvrdenie pediatra o zdravotnom stave dieťaťa,

 • rodný list k nahliadnutiu a kontrole údajov v žiadosti o prijatie,

 • ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

V prípade, že rodič zámerne neuvedie v žiadosti a lekár v doklade o zdravotnom stave dieťaťa prípadné ochorenie dieťaťa, považuje sa to za závažné porušenie školského poriadku a môže viesť k vydaniu rozhodnutia o prerušení dochádzky dieťaťa na dobu, pokiaľ rodič nepredloží všetky potrebné lekárske vyjadrenia a iné doklady, z ktorých je možné získať dostatok informácií a rozhodnúť o ďalšom postupe.

V prípade, že počas dochádzky dieťaťa do materskej školy nastanú zdravotné alebo výchovno-vzdelávacie problémy, riaditeľka alebo triedna učiteľka vyzve rodičov k predloženiu vyjadrení od špecialistov (napr. detský psychológ, špeciálny pedagóg, psychiater, neurológ a pod.). V prípade, že rodič nebude spolupracovať s riaditeľkou ani učiteľkou, považuje sa to za porušenie Školského poriadku a po písomnom upozornení môže mať za následok predčasné ukončenie dochádzky dieťaťa do materskej školy.

Úvodný pohovor s riaditeľkou materskej školy pred prijatím dieťaťa do materskej školy absolvuje rodič spravidla s dieťaťom.

Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do materskej školy k začiatku školského roka dostane rodič najneskôr do 30.júna príslušného kalendárneho roka, prípadne si ho osobne prevezme u riaditeľky materskej školy a jeho prevzatie potvrdí svojím podpisom. V prípade zápisu dieťaťa do Materskej školy v neskoršom termíne v priebehu školského roka do 30 dní od podaní žiadosti o prijatie.

Ak dieťa do materskej školy bez udania dôvodu nenastúpi do 14 dní od dátumu nástupu uvedeného na rozhodnutí o jeho prijatí, vydá riaditeľka materskej školy rozhodnutie o ukončení jeho dochádzky do materskej školy a na jeho miesto môže prijať iné dieťa.

Dieťa sa po dohode so zákonným zástupcom môže prijať najskôr na adaptačný alebo diagnostický pobyt. Čas a podmienky adaptačného a diagnostického pobytu stanoví riaditeľka materskej školy po dohode so zákonným zástupcom dieťaťa.

Ak dieťa zvládlo adaptačný pobyt v materskej škole, môže byť definitívne prijaté na predprimárne vzdelávanie.

V prípade zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa a v záujme jeho zdravého vývinu môže riaditeľka po prerokovaní s rodičom alebo na základne písomnej žiadosti rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy ( na dohodnutý čas), alebo o ukončení dochádzky.

Zákonný zástupca zdravotne postihnutého dieťaťa predloží spolu s prihláškou a uvedenými dokladmi o zdravotnom stave aj vyjadrenie pediatra o možnosti integrácie dieťaťa. K tejto problematike predloží aj vyjadrenie špeciálneho pedagóga, ktorý vo svojom posudku spracuje návrh na zníženie počtu detí v triede, vzhľadom na charakter postihnutia dieťaťa. Prijatiu postihnutého dieťaťa môže predchádzať diagnostický pobyt dieťaťa.

Riaditeľka materskej školy rozhodne o forme pobytu s prihliadnutím na individuálne osobitosti dieťaťa vtedy, ak bude mať MŠ vytvorené podmienky pre jeho zaškolenie.

Po skončení diagnostického pobytu rozhodne o prijatí, alebo neprijatí do materskej školy na základe výsledkov diagnostického pobytu.

Rozhodnutie o odložení povinnej školskej dochádzky predloží rodič riaditeľke materskej školy spravidla do 15 júna. Pokiaľ rodič do toho termínu rozhodnutie od riaditeľa základnej školy nedostal, upozorní riaditeľku materskej školy na možnosť odkladu povinnej školskej dochádzky dieťaťa za účelom rezervovania miesta v materskej škole.

Prerušenie a predčasné ukončenie dochádzky do MŠ

Prerušiť dochádzku dieťaťa do MŠ možno z týchto dôvodov:

 • zo zdravotných dôvodov ak to vyžaduje aktuálny zdravotný stav dieťaťa po predložení odporúčania pediatra- alebo rozhodnutím rodiča v prípade recidívy ochorenia za účelom získania lepšej imunity dieťaťa

 • z rodinných dôvodov (choroba rodičov, zmena prac, podmienok, dočasné vycestovanie a pod.)

Každé prerušenie dochádzky je potrebné vopred oznámiť riaditeľke školy a podľa možnosti dohodnúť aj čas prerušenia dochádzky.

Predčasné končenie dochádzky detí do MŠ môže byť :

 • na základe žiadosti rodiča ( sťahovanie, zmena podmienok, nespokojnosť a pod.)

 • na základe rozhodnutia riaditeľky školy z dôvodov porušovanie školského poriadku (neuhradené platby za stravu a školné, porušenia povinností zákonných zástupcov uvedených v Školskom poriadku ,ak rodič do 14 pracovných dní neoznámi riaditeľke školy dôvod neprítomnosti dieťaťa, alebo závažným spôsobom opakovane poruší školský poriadok materskej školy, riaditeľka po predchádzajúcom upozornení rodiča môže rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do materskej školy.)

Dochádzka detí do materskej školy

Spôsob dochádzky a spôsob stravovania dieťaťa dohodne rodič s riaditeľkou alebo triednou učiteľkou materskej školy. V prípade dochádzky dieťaťa v priebehu dňa dohodne rodič čas jeho príchodu a spôsob stravovania tak, aby nenarušil priebeh činností ostatných detí. Prevzatie dieťaťa môže pedagogický zamestnanec odmietnuť ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do materskej školy ( zjavné príznaky ochorenia, zvýšená teplota, výskyt vší a pod.) Opätovne môže byť dieťa prijaté po preliečení, pričom pri nástupe zákonní zástupcovia dieťaťa predložia aktuálne lekárske potvrdenie od lekára, že dieťa je zdravé.

V prípade akútneho ochorenia alebo podozrenia na ochorenie učiteľka zabezpečí izoláciu od ostatných detí , bez meškania informuje zákonného zástupcu dieťaťa a riaditeľku materskej školy. V izolácii s ním zotrváva prevádzková zamestnankyňa – až do príchodu rodiča.

Neprítomnosť dieťaťa v MŠ a odhlásenie zo stravy oznámi rodič vopred, najneskôr do 08:00 hod. v deň neprítomnosti dieťaťa.

Ak dieťa chýbalo v materskej škole dlhšie ako 5 pracovných dní, musí rodič alebo zákonný zástupca dieťaťa predložiť písomné prehlásenie nie staršie ako jeden deň o tom, že dieťa nemá prenosné ochorenie a nebolo mu nariadené karanténne opatrenie. Ak je neprítomnosť dlhšia ako 30 po sebe nasledujúcich dní, oznámi riaditeľke dôvod neprítomnosti písomne, pričom pri opätovnom nástupe dieťaťa predloží lekárske potvrdenie v prípade, že dôvod neprítomnosti dieťaťa v materskej škole bola choroba. V ostatných prípadoch opätovne písomne deklaruje bezinfekčnosť prostredia, z ktorého dieťa prichádza.

Úhrada príspevkov za dochádzku

V zmysle zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) § 28 ods. 5 výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou určí zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením.

Obec Falkušovce, ako zriaďovateľ Materskej školy určila výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole Všeobecne záväzným nariadením č......... o určení výšky príspevku sumou 3,32- € mesačne za dieťa vždy do 20. dňa v mesiaci. Úhrada školného je v hotovosti do pokladne OcÚ prostredníctvom riaditeľky MŠ.

Strava celodenná 1,......€ na deň pre dieťa

Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:

 1. ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,

 2. ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,

 3. ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,

 4. ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,

 5. ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

Postup pri uplatnení odpustenia príspevku:

 1. Zákonný zástupca písomne požiada o vydanie rozhodnutia o prerušení dochádzky do materskej školy zo zdravotných, alebo iných závažných dôvodov.

 2. Riaditeľka školy vydá písomné rozhodnutie o prerušení dochádzky.

 3. V prípade prerušenia dochádzky dieťaťa do materskej školy na viac ako 31 po sebe nasledujúcich dní z dôvodu choroby doručí zákonný zástupca potvrdenie od lekára do 3 dní po nástupe dieťaťa do materskej školy.

 4. Riaditeľka požiada zriaďovateľa o rozhodnutie o neuhradení príspevku.

Okrem tohto príspevku je rodič povinný uhradiť do 10 dňa v mesiaci príspevok na stravovanie dieťaťa, pokiaľ sa v materskej škole stravuje. Aktuálna výska príspevku na stravu je 1,....... €.

V prípade, že rodič neuhradí uvedené poplatky najneskôr do konca aktuálneho mesiaca ( v prípade nemoci v najbližšom termíne po nástupe do MŠ), riaditeľka materskej školy môže po predchádzajúcom upozornení rodiča rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do predškolského zariadenia.

2.4 VNÚTORNÁ ORGANIZÁCIA MATERSKEJ ŠKOLY

Preberanie a schádzanie a rozchádzanie sa detí

Rodič privádza dieťa do MŠ spravidla v čase od 6:30 hod. do 8:30 hod. a preberá si ho spravidla medzi 15:00 až 16:30 hod. Medzi 9:00 a 15.00 hod. je budova materskej školy uzamknutá. Pokiaľ v nevyhnutných prípadoch rodič potrebuje priviesť dieťa neskôr, respektíve si ho chce skôr vyzdvihnúť, je potrebné spôsob prebratia dieťaťa vopred dohodnúť s triednym učiteľom, prípadne telefonicky a to všetko tak, aby nenarušil priebeh činností ostatných detí.

Pedagogickí zamestnanci materskej školy nepreberajú zodpovednosť za bezpečnosť dieťaťa, ktoré rodič poslal do materskej školy samé, prípadne ho nechal v šatni bez dozoru. Deťom sa nepovoľuje vstup do triedy so žuvačkou.V budove MŠ je zakázaný akýkoľvek pohyb cudzej osoby. Zákonný zástupca privedie dieťa do MŠ spravidla do 8,30 hod. a osobne ho odovzdá učiteľke. Je potrebné o prevzatí dieťaťa upovedomiť službukonajúcu uč. zvončekom a počkať s dieťaťom v šatni. Rodič preberá dieťa v čase od 15:00 hod. do 16.30 hod. a je potrebné upovedomiť službukonajúcu uč. zvončekom a počkať na svoje dieťa v šatni. Dieťa od rodičov osobne preberá učiteľka, ktorá zaň zodpovedá od jeho prevzatia až po odovzdanie rodičovi (alebo inej splnomocnenej osobe), alebo pedagógovi, ktorý ho v práci strieda. Dieťa môžu z materskej školy vyberať len zákonní zástupcovia dieťaťa, ktorí sú uvedení v rodnom liste dieťaťa, alebo v zmysle iných zmien a určení (súdny príkaz a pod.).

V prípade, že rodičia majú súdnym rozhodnutím, príp. predbežným opatrením obmedzené preberanie detí, je potrebné o tom písomne (fotokópiou úradného rozhodnutia) informovať riaditeľku materskej školy.

Ak bude dieťa z materskej školy vyberať iná osoba, ako je zákonný zástupca, sú títo povinní takúto osobu písomne splnomocniť, informovať školu a osobne predstaviť triednej učiteľke dieťaťa.

Splnomocnené osoby by mali byť dospelé osoby, ktoré sú potom za dieťa právne zodpovedné a nesmú byť pod vplyvom alkoholu. Týmto úkonom môžu rodičia splnomocniť aj svoje ďalšie dieťa, nie však mladšie ako 10 rokov, no zodpovednosť v plnej miere preberajú na seba. Bez tohto písomného splnomocnenia dieťa cudzej osobe učiteľka nevydá. Určená osoba, ak je učiteľkám neznáma, je povinná pri preberaní dieťaťa sa na požiadanie preukázať občianskym preukazom.

Písomné splnomocnenie podpisujú obaja zákonní zástupcovia dieťaťa, mimo prípadu keď súd určil za právneho zástupcu len jedného z rodičov dieťaťa. Rovnako zmeny v splnomocnení môžu byť uskutočnené len so súhlasom oboch zákonných zástupcov.

V prípade, že si rodič do 17:00 hod. nevyzdvihne dieťa z MŠ, učiteľka vykoná tieto kroky:

1. telefonicky kontaktuje rodiča, iných príbuzných;

2. urobí písomný záznam do dokumentácie školy

Zamestnanci materskej školy sú povinní dodržiavať mlčanlivosť o deťoch, nepodávajú informácie žiadnym cudzím osobám.

Rodičia detí dávajú k dispozícii škole svoje osobné telefónne čísla, ktoré sú využívané v súlade so znením zákona č. 428/2004 Z.z. o ochrane osobných údajov len v prípade ochorenia dieťaťa, alebo v prípade, že si dieťa rodič nevyzdvihne po skončení prevádzky školy, tak, ako je vyššie uvedené.

Organizácia dňa v materskej škole

6:30 SCHÁDZANIE SA detí - hry a hrové činnosti podľa výberu detí - edukačné aktivity- plánovanie a navrhovanie individuálnych, skupinových alebo frontálnych hier, činností a aktivít - spoločné diskutovanie a hodnotenie hier - pohybové a relaxačné cvičenie

9:00 DESIATA- činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, stolovanie, stravovanie - edukačná aktivita

9:20 – 9:45 VZDELÁVACIE AKTIVITY

9:45-11:45 POBYT VONKU – vychádzka do blízkeho okolia, pobyt a hry na školskom dvore a edukačné aktivity so zameraním pohybovým, ekologickým, environmentálnym, dopravným...

12:00 – 14:40 OBED- činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, stolovanie, stravovanie – odpočinok, olovrant

14:40-15:00 VZDELÁVACIE AKTIVITY

15:00-16:30 - HRY A HROVÉ ČINNOSTI – individuálne, skupinové, frontálne, priamo i nepriamo usmerňované hry, činnosti a aktivity v triedach, alebo v letných mesiacoch na školskom dvore.

Organizácia v šatni

Do šatne majú rodičia prístup. Pri prezliekaní a odkladaní vecí na vešiak vedú rodičia v spolupráci s učiteľkami deti k samostatnosti a poriadkumilovnosti. Za poriadok a estetickú úpravu šatne zodpovedá triedna učiteľka, za hygienu a uzamknutie vchodu určená prevádzková zamestnankyňa.

Rodičia nemajú dovolený prístup do priestorov tried a umyvárni, výdajne stravy a jedálne materskej školy z hygienických dôvodov( v prípade povolenia riaditeľky školy na priamu účasť na edukácii toto ustanovenie neplatí).

Organizácia v umyvárni

Každé dieťa má svoj vlastný uterák, zubnú kefku, zubnú pastu a plastový pohárik, to všetko označené menom. Za pravidelnú výmenu uterákov, čistenie hrebeňov, suchú podlahu a hygienu umyvárne zodpovedá určená prevádzková zamestnankyňa. Deti sa v umyvárni zdržiavajú len za prítomnosti učiteľky, ktorá ich vedie k základným hygienickým návykom a sebaobsluhe.

Za celkovú organizáciu pobytu detí v umyvárni, uzatvorenie vody, spláchnutie WC a dodržiavanie príslušných hygienických, zdravotných a bezpečnostných predpisov zodpovedá učiteľka príslušnej triedy.

Pobyt detí vonku

Pobyt detí na vzduchu sa vykonáva denne za prítomnosti učiteľky, najmenej dve hodiny denne v závislosti od dĺžky pobytu detí v materskej škole, a to v každom ročnom období. V jarných a letných mesiacoch sa pobyt vonku upravuje vzhľadom na intenzitu slnečného žiarenia a zaraďuje sa 2 krát počas dňa, v dopoludňajších a odpoludňajších hodinách.

Pobyt vonku môže byť skrátený alebo vynechaný pri mimoriadne nepriaznivých meteorologických podmienkach, ktorými sú víchrica, prudký dážď, teplota pod - 6 ºC alebo pri nadmernom znečistení ovzdušia. Počas pobytu detí vonku je učiteľka zabezpečuje deťom plnohodnotnú, organizovanú činnosť, venuje deťom zvýšenú pozornosť, dodržiava požiadavky bezpečnosti a ochrany ich zdravia v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a pokynov riaditeľky materskej školy. Pobyt vonku obsahuje predovšetkým pohybové aktivity detí, vychádzky, pri zaradení edukačných aktivít sa pobyt vonku úmerne tomu predlžuje.

Organizácia popoludňajšieho odpočinku detí

Počas popoludňajšieho oddychu dbá učiteľka na primerané oblečenie detí (pyžamo). Zabezpečí pravidelné vetranie, ktoré neohrozí zdravie detí. Od odpočívajúcich detí neodchádza, individuálne pristupuje k deťom, ktoré nepociťujú potrebu spánku.

Stravovanie detí

Stravovanie pre deti – MŠ má vlastnú školskú kuchyňu, stravovanie je trikrát denne formou podávania desiaty, obeda a olovrantu. Za kvalitu, stanovené dávky podľa vekových kategórií, energetickú a nutričnú hodnotu podanej stravy zodpovedá vedúca školskej jedálne a kuchárka. Za množstvo vydanej stravy a

istotu stolov, obrusov zodpovedá školníčka, ktorá je poverená vydávaním stravy v materskej škole

V prípade potravinových alergií je rodič povinný predložiť potvrdenie od alergiológa s výpisom potravín, ktoré sa nesmú dieťaťu podávať a danú záležitosť konzultovať s vedúcou školskej jedálne.

Dodržiavajú sa zásady na zostavovanie jedálneho lístka, ktorý sa pravidelne pre informáciu rodičov sprístupňuje na informačnej tabuli v materskej škole. Učiteľky vedú deti k osvojeniu si základných návykov kultúrneho stolovania, v maximálnej miere pri tom uplatňujú individuálny prístup k deťom. Počas jedla učiteľka deti nenásilne usmerňuje, podľa želania rodičov aj prikrmuje. Nenúti ich jesť. Podľa vyspelosti detí sa učiteľka rozhodne k podaniu kompletného príboru.

Dodržiavanie pitného režimu

Pitný režim detí počas celého pobytu v materskej škole je zabezpečovaný podávaním pitnej vody a pitie hygienicky vyhovujúcim spôsobom – každé dieťa má vlastný pohár. Pitný režim zabezpečuje počas celého dňa materská škola a školská jedáleň ku každému podanému pokrmu. Zamestnanci školy celodenne uspokojujú detskú potrebu tekutín v akomkoľvek čase, v zmysle ich požiadavky. Deti 5 – 6 ročné sa obsluhujú samé, mladšie deti obslúžia zamestnankyne.

Osobné veci dieťaťa

Dieťa má svoje osobné veci uložené v šatňovej skrinke, hygienické potreby v umyvárni. Je zakázané prinášať do materskej školy a uskladňovať v skrinkách cennosti, hračky, jedlo a nápoje. Za stratu cenností a hračiek, ktoré dieťa do materskej školy prinesie nepreberajú zamestnanci materskej školy žiadnu zodpovednosť.

Rodičia sú povinní pre dieťa zabezpečiť pyžamo, uterák (detská veľkosť), prezuvky s uzavretou pätou a náhradné oblečenie celoročne uložené v osobnej skrinke.

Krúžková činnosť

Krúžková činnosť v materskej škola sa organizuje v popoludňajších hodinách, nikdy nie na úkor odpočinku dieťaťa. Zaradenie do krúžku si vyžaduje informovaný súhlas rodiča/zákonného zástupcu.

Krúžkovú činnosť nesmie vykonávať kmeňová učiteľka počas svojej priamej vyučovacej činnosti.

O každom krúžku osobitne sa vedie dokumentácia:

 • prihláška detí na krúžok, podpísané rodičmi/zákonnými zástupcami,

 • informovaný súhlas rodiča/zákonného zástupcu so zaradením dieťaťa na krúžok,

 • evidencia dochádzky,

 • plán činnosti krúžku.

Krúžková činnosť patrí k činnostiam, počas ktorých je okrem obsahu, veľmi dôležitá aj bezpečnosť detí. Za bezpečnosť detí počas krúžkovej činnosti zodpovedá učiteľka, ktorá ju zabezpečuje. Ak krúžkovú činnosť vykonáva so súhlasom rodičov/zákonných zástupcov lektor ( ktorý samozrejme spĺňa kvalifikačné predpoklady na vykonávanie krúžkov – najmä vo vzťahu ku krúžku cudzieho jazyka), za bezpečnosť detí zodpovedá lektor, ktorý deti preberá a odovzdáva pedagógovi v osobnom kontakte. Takisto lektor daného krúžku podpisom potvrdí prebranie zodpovednosti za bezpečnosť detí.

Fotografovanie a filmovanie deti

V materskej škole prebieha fotografovanie prípadne aj filmovanie detí, 1-2x v školskom roku profesionálnym fotografom, ďalej fotografovanie učiteľkami, rodičmi pri rôznych akciách materskej školy, napr. Mikuláš, Vianočná besiedka, Deň matiek, tablo predškolákov, divadlá a iné akcie, hry a činnosti. Niektoré fotografie a videozáznamy budú uverejňované na internetovej stránke materskej školy, v detských časopisoch, na table MŠ, v dokumentačnej archivácií. Rodičia, ktorí nesúhlasia s fotením, filmovaním a uverejňovaním fotografií svojich detí to písomne vyjadria – zdôraznia v informovanom súhlase, na začiatku školského roka alebo pri jednotlivých aktivitách, ktoré si informovaný súhlas rodičov vyžadujú.

Vykonávanie pedagogickej praxe v materskej škole

Študentky stredných a vysokých škôl, ktoré majú záujem o vykonávanie pedagogickej praxe počas školského roka, sa hlásia u riaditeľky materskej školy.

Riaditeľka školy :

 • poučí študentky o BOZP na pracovisku, o čom vypracuje písomný záznam s podpismi poučených,

 • oboznámi študentky so Školským poriadkom materskej školy a školskou dokumentáciou,

 • oboznámi zákonných zástupcov s tým, že v MŠ prebieha vykonávanie pedagogickej praxe

 1. STAROSTLIVOSŤ O HYGIENU, ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ DETÍ

V tomto bode sú upravené podmienky pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a ich ochrany pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím.

V starostlivosti o zdravie, hygienu a bezpečnosť detí sa zamestnankyne materskej školy riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä §7 vyhlášky Ministerstva školstva a vedy SR č. 306/2008 o materskej škole, §132 až 135 a §170 až 175 Zákonníka práce, zákonom Národnej rady SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, § 422 Občianskeho zákonníka, zákonom Národnej rady SR č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, Zákonom NR SR 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve, pracovným poriadkom a internými pokynmi riaditeľky materskej školy.

Sú povinné :

 • zabezpečiť všestrannú starostlivosť o deti počas dňa, nenechať ich ani na chvíľu samé ani počas spánku,

 • vyhýbať sa vychádzkam do neznámeho terénu,

 • na vychádzku sú učiteľky povinné brať zdravotnú tašku prvej pomoci,

 • dôsledne dbať, aby deti neprišli do styku s predmetmi, s ktorými by sa mohli poraniť resp. si poškodiť zdravie (ostré predmety, čistiace prostriedky a pod.),

 • učiteľka plne zodpovedá za jej zverené deti do času, pokiaľ ich odovzdá ďalšej pracovníčke, rodičom, resp. nimi poverenej osobe na základe splnomocnenia.

V záujme bezpečnosti a ochrany zdravia dieťaťa je  prísne zakázané :

 • prinášať a nechávať v skrinkách detí lieky a iné utišujúce látky,  vrátane látok rastlinného pôvodu a homeopatík,

 • žiadať učiteľku a ostatných zamestnancov školy o podávanie akéhokoľvek lieku dieťaťu vrátane látok rastlinného pôvodu a homeopatík, (výnimkou môže byť balík prvej pomoci pri uštipnutí včely, horúčkových kŕčov a alergickej prevencie),

 • prinášať a nechávať v skrinkách detí rôzne predmety, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť a zdravie dieťaťa, ako aj zdravie ostatných detí,

 • žiadať o vydanie dieťaťa z MŠ osobe mladšej ako 10 rokov a cudzím osobám.

Výlety, exkurzie a účasť detí na súťažiach

V § 28 ods. 16 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa ustanovilo, že: materská škola môže organizovať pobyty detí v škole v prírode, výlety, exkurzie, saunovanie, športový výcvik a ďalšie aktivity len s informovaným súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa a po dohode so zriaďovateľom. Vzhľadom na to, že výlety aj exkurzie patria z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia detí, ale aj dospelých osôb k veľmi náročným aktivitám, je ich organizovanie možné a prípustné len s informovaným súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa a po dohode so zriaďovateľom. Výlet, exkurzia sa organizuje na základe plánu práce školy, najviac na jeden deň s prihliadnutím na bezpečnostné, hygienické a fyziologické potreby detí a so zabezpečením teplého obeda pre deti. Organizačnú prípravu zabezpečí poverený pedagogický zamestnanec o priebehu aktivít a poučení zúčastnených osôb a detí vyhotoví písomný záznam, ktorý potvrdia všetky dospelé zúčastnené osoby svojim podpisom. Dozor a pedagogickú príslužbu pri deťoch vykonávajú aj prevádzkové zamestnankyne v zmysle nariadenia riaditeľky školy a v presne určenom rozsahu.

Za dodržiavanie hygienických predpisov v priestoroch materskej školy a ochranu zdravia detí zodpovedajú aj prevádzkoví zamestnanci a to v rozsahu im určenej pracovnej náplne:

 • zabezpečiť požadovanú hygienu a poriadok v škole podľa stanovených kritérií,

 • dodržiavať zásady a pokyny pracovníkov hygienického dozoru,

 • zamykať priestory, kde sú uložené čistiace prostriedky, taktiež odkladať ich z dosahu detí,

  • odomykať a zamykať vstupné dvere do budovy podľa režimu dňa,

  • starať sa o školský areál,

  • starať sa o čistotu a schodnosť prístupových chodníkov,

  • vykonávať pomocné práce pri deťoch (obliekanie, umývanie, kŕmenie a pod.) ako dozor pri deťoch podľa nariadenia riaditeľky na nevyhnutný čas.

Preberanie detí medzi učiteľkami

Preberanie a odovzdávanie detí prebieha osobným kontaktom. Počas pobytu dieťaťa v MŠ zaň plne zodpovedá učiteľka, ktorej nie je povolené nechávať deti bez dozoru. V prípade, že učiteľka potrebuje opustiť priestor triedy je povinný dať deti do kľudovej činnosti a požiadať iného zamestnanca o dozor a to len na nevyhnutne potrebný čas. Pedagogickým zamestnancom nie je povolené odbiehať od detí k hlavným vstupom za účelom odomknutia - uzamknutia vstupu.

Neprevzatie dieťaťa do materskej školy

Pedagogickí zamestnanci môžu v zmysle ochrany zdravia ostatných detí a zamestnancov materskej školy odmietnuť prevziať dieťa, ktorého zdravotný stav nie je spôsobilý na pobyt v kolektíve.

Najčastejšími dôvodmi takéhoto odmietnutia sú – zvýšená teplota, užívanie antibiotík, vírusové ochorenie,  hnačky, zvracanie, kašeľ dieťaťa, hustý výtok z nosa, zápaly očí, vši a pod. Pokiaľ rodič trvá na tom, že jeho dieťa je zdravé je povinný predložiť potvrdenie od pediatra.

V prípade úrazu je učiteľka povinná ihneď informovať rodiča a dohodnúť s ním spôsob ošetrenia dieťaťa. Ak je potrebné, prítomná učiteľka zabezpečí pre dieťa rýchlu lekársku pomoc, prípadne po dohovore s rodičom sama odprevadí dieťa na ošetrenie. Zároveň o skutočnosti informuje riaditeľku materskej školy a spíše zápis o úraze a vedie evidenciu školských úrazov detí, ktoré sa stali počas výchovno-vzdelávacej činnosti a počas aktivít a činností organizovaných materskou školou (vrátanie vyhotovenia záznamu o školskom úraze ).

V prípade výskytu infekčných ochorení, alebo vší je rodič i pedagóg povinný vzájomne sa informovať. Pokiaľ bude daná skutočnosť zistená v materskej škole v priebehu dňa, učiteľka izoluje dieťa od ostatných detí , zabezpečí mu dozor a informuje o stave dieťaťa rodiča, ktorý je povinný si dieťa bezodkladne prevziať zo zariadenia. Učiteľka zároveň informuje riaditeľku školy o danom zistení. Dezinfekciu vykonávajú po pokyne riaditeľky poverení prevádzkoví zamestnanci. Učiteľka je povinná ráno pri preberaní detí vykonať ranný filter. Pokiaľ zistí, že hlava dieťaťa nie je zbavená vší a hníd má právo neprevziať dieťaťa do materskej školy.

Ochrana pred sociálno-patologickými javmi

V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa sú učitelia povinní zabezpečovať aktívnu ochranu detí pred sociálno-patologickými javmi, monitorovať zmeny v správaní detí a v prípade dôvodného podozrenia z fyzického alebo psychického týrania či ohrozovania mravného vývinu dieťaťa bezodkladne riešiť problém v spolupráci s vedením školy, prípadne s pedagogicko-psychologickou poradňou, kontaktovať príslušný odbor sociálnych vecí, pediatra a príslušné oddelenie policajného zboru.

3 OCHRANA SPOLOČNÉHO MAJETKU

Osobne veci si zamestnanci ukladajú na určené uzamykateľné miesto – riaditeľňa. V prípade nedodržania týchto opatrení, pracovníci preberajú plnú zodpovednosť za prípadnú stratu. Vchody do materskej školy sú zaistené zámkami. V budove materskej školy je bez vedomia riaditeľky školy a sprievodu pracovníčky materskej školy z a k á z a n ý akýkoľvek pohyb cudzej osoby. V zmysle zabezpečenia bezpečnosti detí a ochrany majetku školy je budova MŠ zamknutá ako je vyššie uvedené. Areál materskej školy po ukončení prevádzky je uzamknutý. Z bezpečnostných dôvodov materská škola nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné úrazy a škody, ak sa detí zdržiavajú v areáli školského dvora mimo prevádzky MŠ.

4 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Každý zamestnanec materskej školy a rodič, resp, zákonný zástupca je povinný oboznámiť sa a riadiť Školským poriadkom materskej školy vo Falkušovciach , čo potvrdí svojim podpisom. V prípade, že rodič nesúhlasí so školským poriadkom, nemôže jeho dieťa navštevovať Materskú školu vo Falkušovciach a  bude rozhodnutím ukončená jeho dochádzka. Porušenie školského poriadku zamestnancami materskej školy bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny a v prípade rodičov a zákonných zástupcov môže riaditeľka materskej školy vydať rozhodnutie o uložení výchovného opatrenia, resp. ukončení dochádzky. Školský poriadok je záväzný pre všetkých zamestnancov materskej školy a rodičov( zákonných zástupcov) .

5 DEROGAČNÁ KLAUZULA

Vydaním tohto Školského poriadku sa ruší prechádzajúci Školský poriadok z  roku 2015 vrátanie všetkých jeho dodatkov.

Falkušovce 02 .09.2016

Marta Mišková

riaditeľka školy

S jeho obsahom boli preukázateľné oboznámení všetci zamestnanci materskej školy, rodičia/zákonní zástupcovia detí na triednom stretnutí .(viď. podpisové listiny).

PRÍLOHA Č.1

TELEFONICKÉ A INÉ KOMUNIKAČNÉ KONTAKTY SO ŠKOLOU

Korešpondenčná adresa školy

Materská škola Falkušovce 179, 072 05

číslo telefónu do MŠ : 056 6496611

Riaditeľka materskej školy: Marta Mišková

Vedúca školskej jedálne: Monika Koščová

Číslo telefónu:

Osobné konzultácie s riaditeľkou školy a riaditeľkou školskej jedálne sú po telefonickom dohovore v časovom rozmedzí prevádzky MŠ.

Zriaďovateľ školy: Obec Falkušovce, 072 05

Štatutárny zástupca školy: Michal Bodnár

PRÍLOHA Č.2

Svojím podpisom potvrdzujem, že som bol/a riadne oboznámený so Školským

poriadkom materskej školy Falkušovce

P.č.

Meno a priezvisko dieťaťa

Zákonný zástupca dieťaťa

/podpis/

Zákonný zástupca dieťaťa /podpis/

Dátum

Poznámka

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

PRÍLOHA Č.3

Svojím podpisom potvrdzujem, že som bol/a riadne oboznámený so Školským

poriadkom materskej školy Falkušovce a súhlasím s ním

Zamestnanci materskej školy

P.č.

Meno a priezvisko

Podpis

Dátum

1.

Marta Mišková

2.

Mgr.Silvia Macárová

3.

Monika Koščová

4.

Monika Žofčáková

PRÍLOHA Č. 4

SÚHLAS RIADITEĽA ŠKOLY S PRIAMOU ÚČASŤOU ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV NA VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ

Riaditeľka Materskej školy Falkušovce vydáva v školskom roku 2014/2015 súhlas

s účasťou zákonných zástupcov na týchto výchovno-vzdelávacích aktivitách školy:

október: Zo záhradky do komôrky, Úcta k starším

november : Slávnosť svetielok, Halloween v MŠ

december :Mikulášske prekvapenie – Vianočná besiedka

február: Karneval

máj : Deň matiek

jún : Deň rodiny

Kultúrne programy detí

Otvorené hodiny z v krúžkových činností v termíne podľa určenia vedúceho krúžku.

Materská škola Falkušovce 179,07205

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

ORGANIZAČNÝ PORIADOK

 • Dokument

  Organizačný poriadok MŠ

  S Radou školy prerokovaný

  Platnosť od:

  Platnosť ukončená dňa:

  Dodatky:

  Vydáva:

  Marta Mišková

Obsah:

Článok I  Základné ustanovenia

1. Zriadenie organizácie

2.Názov a sídlo organizácie

3. Právne postavenie organizácie

4. Predmet činnosti organizácie

Článok II Útvary organizačnej štruktúry a ich pôsobnosť

a) Útvar riaditeľa MŠ

b) Pedagogický útvar

c) Ekonomicko - hospodársky útvar

d) Útvar školského stravovania

Článok III Kontrolná činnosť

Článok IV Poradné orgány a komisie

Článok V   Štruktúra a vymedzenie poradných orgánov a komisií

1) Rada školy

2) Pedagogická rada školy,MZ

3) Rodičovská rada

Článok VI Základné zásady, nástroje a metódy riadenia

Článok VII Hlavná činnosť jednotlivých útvarov

Článok VIII Bezpečnostné opatrenia

Článok IX Záverečné ustanovenia

PRVÁ ČASŤ

Základné ustanovenia

Článok I

1. Zriadenie organizácie

Zriaďovateľ: Obec Falkušovce 179,07205

2. Názov a sídlo organizácie

Názov školy: Materská škola Falkušovce 179

Názov a adresa školského zariadenia, ktoré súčasťou školy:

Školská jedáleň pri MŠ Falkušovce

Druh, typ školy: Materská škola

Sídlo školy: Falkušovce 179

Forma štúdia: celodenná

Vyučovací jazyk: slovenský jazyk

Telefónny kontakt: 056/6496611

E-mailová adresa: msfalkusovce@centrum.sk

Materská škola je 1-triedna. Poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku od troch do šesť rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Materská škola poskytuje deťom aj možnosť poldenného pobytu.

 • Zriaďovateľom Materskej školy vo Falkušovciach je obec Falkušovce.

V zmysle zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, kognitívnej a perceptuálno-motorickej oblasti osobnosti dieťaťa s rešpektovaním jeho vekových a individuálnych osobitostí. Rešpektujú sa zásady humanizácie a demokratizácie. V záujme aktívnej ochrany detí sú učiteľky povinné zabezpečiť dodržiavanie Deklarácie práv dieťaťa a Dohovoru o právach dieťaťa v školách a školských zariadeniach, realizovať úlohy Národného programu boja proti drogám.

Budova materskej školy má tieto miestnosti: vstupná chodba, šatňa pre deti, kuchyňa, kancelária pre vedúcu ŠJ,WC pre personál školy, trieda, jedálna pre deti, na poschodí spálňa pre deti a kancelária pre pedagogických zamestnancov ako aj detské WC.

3. Právne postavenie organizácie

4. Predmet činnosti organizácie

Materská škola Falkušovce 179 s celodennou výchovou a vzdelávaním poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom v čase od 6:30 hod. do 16.00 hod.

Poskytuje výchovu a vzdelávanie podľa Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách vymedzuje aj rámcový obsah vzdelávania. Je východiskom pre tvorbu školského vzdelávacieho programu, v ktorom sa zohľadňujú aj špecifické podmienky a potreby regiónu. Štátny vzdelávací program vydáva a zverejňuje pre jednotlivé stupne vzdelania Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 

Predprimárne vzdelávanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho

programu odboru vzdelávania v materskej škole.

Dokladom o získanom stupni vzdelania je: Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho

vzdelávania. Doklad o získanom vzdelaní sa vedie v štátnom jazyku./ na požiadanie rodiča/

Organizačný poriadok je základnou internou organizačnou normou MŠ. Organizačný poriadok upravuje vnútornú organizáciu MŠ, oblasť jej riadenia a činnosti, deľbu

práce a pôsobnosť jednotlivých oddelení, útvarov a úsekov, rozsah právomocí, povinností a zodpovednosť zamestnancov.

Článok II

Útvary organizačnej štruktúry a ich pôsobnosť

1. Organizačné členenie MŠ zabezpečujú jej jednotlivé útvary. Útvary sú organizačné celky, ktoré komplexne zabezpečujú a koordinujú väčší rozsah vzájomne súvisiacich činností určitého zamerania. Útvary sa členia na úseky. Na čele úsekov sú vedúci zamestnanci, ktorí sú podriadení riaditeľke MŠ.

2. Riaditeľka MŠ, ako aj jej ďalší zamestnanci, ktorí sú poverení vedením na jednotlivých stupňoch riadenia, sú oprávnení určovať a ukladať podriadeným zamestnancom MŠ pracovné úlohy, organizovať, riadiť a kontrolovať ich prácu a dávať im na ten účel záväzné pokyny.

3. Riaditeľka MŠ a ostatní vedúci zamestnanci sú v zmysle plánu vnútornej kontroly

priamo zodpovední za správne, kvalitné a efektívne plnenie úloh a sú povinní osobne kontrolovať plnenie úloh nimi riadeného organizačného úseku, prijímať opatrenia na odstraňovanie nedostatkov, ihneď o nich informovať riaditeľku MŠ,

prípadne podávať návrhy na uplatnenie sankcií voči zodpovedným zamestnancom.

4. Materská škola sa člení na útvary:

a) Útvar riaditeľa MŠ

- riaditeľka MŠ

- zástupkyňa riaditeľky školy

b) Pedagogický útvar:

- vedúca MZ

- triedne učiteľky

- pedagogickí zamestnanci

c) Ekonomicko - hospodársky útvar:

- prevádzkový úsek - školníčka

d) Útvar školského stravovania

- vedúci školského stravovania

- hlavná kuchárka

5. Pôsobnosť každého útvaru MŠ je daná súborom činností, ktoré je príslušný útvar

povinný zabezpečovať.

Vedúci každého útvaru je povinný priradiť výkon činností, ktorých je útvar nositeľom, podľa tohto organizačného poriadku, alebo podľa platných koncepcií útvarov, na jednotlivé funkcie v rámci svojho útvaru, a to písomnou formou popisu funkcie.

6. Každý útvar MŠ v rozsahu svojej pôsobnosti predovšetkým:

 • zastupuje MŠ voči iným orgánom a organizáciám v odborne príslušných záležitostiach alebo v rozsahu splnomocnenia,

 • zastupuje vlastný útvar voči iným útvarom MŠ,

 • spolupracuje s ostatnými útvarmi MŠ pri výkone a rozvoji vlastnej činnosti a ich činnosti, poskytuje informácie a podklady ostatným útvarom MŠ, ktoré ich potrebujú k výkonu svojej činnosti,

 • spracováva predpísané hlásenia, rozbory, správy o odborných činnostiach a ich výsledkoch pre potreby vedenia MŠ, prípadne ostatných útvarov MŠ,

 • odborne riadi a kontroluje vykonávanie odborných činností podriadenými útvarmi, a to v rozsahu svojej odbornej činnosti.

7. Prípadné kompetenčné spory medzi jednotlivými útvarmi riešia predovšetkým vedúci pracovníci týchto útvarov. Keď nedôjde k dohode, rieši ich spor najbližšie nadriadený.

Článok III

Kontrolná činnosť

Riaditeľ MŠ a ostatní vedúci zamestnanci MŠ sú v zmysle plánu vnútornej kontroly priamo zodpovední za správne, kvalitné a efektívne plnenie úloh a sú povinní osobne kontrolovať plnenie úloh nimi riadeného organizačného útvaru alebo úseku, prijímať opatrenia na odstraňovanie nedostatkov, ihneď' o nich informovať riaditeľa MŠ.

Článok IV

Poradné orgány a komisie

Pre skvalitnenie a zvyšovanie účinnosti riadiacej práce a výchovno-vzdelávacieho procesu zriaďuje riaditeľ MŠ poradné orgány , ktorých činnosť sa riadi podľa plánu.

Článok V

Štruktúra a vymedzenie poradných orgánov a komisií

Poradnými orgánmi riaditeľky Materskej školy sú :

1) Rada školy

2) Pedagogická rada školy

3) Rodičovská rada

4) Metodické združenie

1) Rada školy

 • je iniciatívny, kontrolný a poradný samosprávny orgán vyjadrujúci a presadzujúci miestne záujmy a záujmy rodičov a pedagógov v oblasti výchovy a vzdelávania.

 • posudzuje činnosť školy a z pohľadu školskej problematiky sa vyjadruje k činnosti obecných zastupiteľstiev a miestnych orgánov školskej samosprávy.

 • plní funkciu verejnej kontroly práce riadiacich zamestnancov školy a ostatných zamestnancov, ktorí sa podieľajú na utváraní podmienok na výchovu a vzdelávanie v škole. --- poslanie, úlohy a zloženie sú vymedzené v § 24 a v § 25 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov.

 • jej členovia zachovávajú mlčanlivosť v súlade s § 22 ods. 3 zákona č. 134/2014 Z. z. o ochrane osobných údajov, aj po zániku funkcie a pracovno-právneho vzťahu. O povinnosti mlčanlivosti členov poučí riaditeľ

2) Pedagogická rada školy

 • je najvyšším poradným orgánom riaditeľa školy

 • Pedagogickú radu školy zvoláva riaditeľ školy, jej členmi sú všetci pedagogickí a výchovní zamestnanci školy,

 • predstavuje najdôležitejší odborný poradný orgán skupinového odborno-pedagogického riadenia v škole,

 • jej postavenie, poslanie a priebeh rokovania sú vymedzené v rokovacom, pracovnom poriadku a štatúte pedagogickej rady.

 • hodnotí výsledky výchovnej a vzdelávacej činnosti polročne aj za celý školský rok,

 • rokuje o výchovných opatreniach uložených riaditeľkou MŠ,

 • prerokúva návrh počtu deti na nasledujúci školský rok,

 • rokuje o organizácii výchovno–vzdelávacieho procesu,

 • rokuje o školskom poriadku,

 • prerokúva kritériá prijímania detí do MŠ

  • prerokúva a odporúča-neodporúča riaditeľovi školy na schválenie, prijatie

  • navrhuje (rieši, zaoberá sa,...),

  • berie na vedomie (správy, analýzy, informácie,...),

 • PR teda môže rozhodovať vo veci uznesení k určitým bodom svojho programu, ale nemá kompetenciu schvaľovať

3) Rodičovská rada

 • je iniciatívny orgán rodičov detí navštevujúcich materskú školu. Stretáva sa minimálne 2x ročne.

 • Zastupuje záujmy rodičov školy a predkladá stanoviská a návrhy riaditeľovi školy alebo školského zariadenia.

 • Spolupracuje s pedagogickými zamestnancami školy pri výchove a vzdelávaní, zabezpečuje ochranu práv detí a ochranu záujmov rodičov týchto detí.

 • Spolupracuje pri zabezpečovaní technického vybavenia školy

4) Metodické združenie

 • vedie poverený učiteľ, vymenovaný riaditeľom ako najskúsenejší učiteľ s dobrými organizačnými schopnosťami.

 • súlade s vyhláškou o materskej škole zriaďuje v dvojtriednych a viactriednych materských školách ako poradný a iniciatívny orgán riaditeľky

 • Metodické združenie sa zaoberá konkrétnymi aktuálnymi výchovno-vzdelávacími problémami, zohráva významnú rolu aj pri tvorbe alebo prípadnej úprave a zmene školského vzdelávacieho programu.

 • členmi metodického združenia sú všetci učitelia materskej školy

 • ak v MŠ pôsobí asistent učiteľa, je tiež členom metodického združenia

 • plán činnosti MZ schvaľuje riaditeľ MŠ,

 • Metodické združenie sa ako metodický orgán riadi pravidlami, ktoré vyplývajú z jeho štatútu, rokovacieho a pracovného poriadku.

 • poskytuje odbornú pomoc začínajúcim učiteľom v rámci adaptačného vzdelávania,

 • napomáha rozvoju profesijných kompetencií triednych učiteliek,

 • podieľa sa na tvorbe a používaní diagnostických nástrojov na hodnotenie (diagnostikovanie) detí,

 • poskytuje odbornú pomoc pri príprave interných projektov materskej školy, pri príprave prezentačných materiálov materskej školy,

 • poskytuje odborné konzultácie pre rodičov, partnerov školy,

 • poskytovať vzájomnú odbornú pomoc pri sebavzdelávaní zameranom na rozvíjanie, prehlbovanie profesijného a kariérneho rastu všetkých pedagogických zamestnancov.

5) Komisie

sú orgány zložené zo zamestnancov školy a plnia úlohy v oblasti hospodárskej a výchovno – vzdelávacej činnosti školy, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej a civilnej ochrany.

a) komisia inventarizačná,

b) komisia vyraďovacia a likvidačná

c) komisia stravovacia

a) Inventarizačná komisia sa riadi príslušnými predpismi o vykonaní inventarizácie a o správe majetku. Po skončení inventarizácie predkladá jej predseda riaditeľovi MŠ písomný návrh na usporiadanie. Uplatní aj návrhy na vyradenie a likvidáciu neupotrebiteľného majetku. Počet členov komisie sa určuje podľa rozsahu vykonanej inventarizácie. Predsedu komisie poveruje písomne riaditeľ MŠ. Okrem určenej inventarizácie sa komisia schádza podľa potreby.

b) Vyraďovacia komisia posudzuje návrhy inventarizačnej komisie na vyradenie neupotrebiteľných predmetov.

Likvidačná komisia zrealizuje likvidáciu neupotrebiteľných predmetov odsúhlasených vyraďovacou komisiou a schválených riaditeľom MŠ.

c) Stravovacia komisia

V súlade s § 2 ods. 3 vyhlášky MŠ SR č. 366/2007 Z. z. o podrobnostiach o činnosti a prevádzke zariadení školského stravovania riaditeľka MŠ zriaďuje ako iniciatívny poradný orgán stravovaciu komisiu. Komisia je poradným orgánom riaditeľky MŠ pre skvalitnenie školského stravovania a presadzovania záujmov zákonných zástupcov detí.

Členov komisie menuje riaditeľ.

 • komisia má právo hodnotiť:

  • zabezpečenie pitného režimu,

  • formálnu stránku jedálneho lístka

 • pomáhať vedúcej zariadenia školského stravovania pri úspešnom riadení prevádzky podľa zásad správnej výživy,

 • prerokovať požiadavky a návrhy, ktoré vedúca zariadenia školského stravovania uplatňuje u riaditeľky MŠ,

 • spolupracovať pri vytváraní kultúrneho prostredia, estetiky stolovania a hygieny výdaja stravy,

 • presadzovať návrhy a požiadavky vedúceho zamestnanca zariadenia školského stravovania pre skvalitnenie činnosti,

 • dozerať na hygienu prevádzky, bezpečnosť pri práci a údržbu v zariadení školského stravovania,

 • sledovať čas výdaja stravy a starostlivosť o deti počas stolovania, podľa záujmu stravníkov riešiť doplnkové stravovanie (pitný režim – voda z vodovodu, projekt – ovocie do škôl, zabezpečenie ovocia a zeleniny

DRUHÁ ČASŤ

Článok VI

Základné zásady, nástroje a metódy riadenia

1.Organizačné a riadiace normy

V organizácií a riadení sa využívajú organizačné a riadiace normy. Sú to záväzné predpisy, ktoré upravujú vzťahy v procese riadenia.

Základnými organizačnými a riadiacimi normami riaditeľa sú:

 • organizačný poriadok – je základnou organizačnou normou, ktorá rámcovo upravuje všetky oblasti a činnosti v procese riadenia v organizácií a vytvára základ pre tvorbu ostatných organizačných noriem,

 • pracovný poriadok a mzdový predpis – upravuje práva a povinnosti zamestnancov a platové pomery zamestnancov MŠ,

 • registratúrny poriadok – určuje pravidlá pri manipulácií so spisovnou agendou,

 • školský poriadok – vymedzuje postavenie, práva a povinnosti zamestnancov v súvislosti so zabezpečením chodu MŠ,

 • kolektívna zmluva,

 • organizácia vyučovania a pedagogického útvaru v príslušnom školskom roku,

 • ročný plán kontrolnej činnosti,

 • rokovací poriadok pedagogickej rady,

 • evidencia sťažnosti,

 • evidencia školských úrazov,

 • evidencia pracovného času zamestnancov,

 • prehľad o ďalšom vzdelávaní pedagogických a nepedagogických zamestnancov,

 • prehľad o rozsahu vyučovacej a výchovnej činnosti zamestnancov a ich odbornej spôsobilosti,

 • zápisnice o inšpekciách a iných kontrolách, sťažnosti, petície,

 • vedenie agendy spojenej s organizovaním školských výletov, exkurzií, lyžiarskych a plaveckých výcvik, školy v prírode a ďalších aktivít,

 • dokumentácia o záujmovej činnosti,

 • prehľadný rozvrh pracovnej činnosti a režimu dňa,

 • zápisnice z rokovania pedagogickej rady, metodického

 • prehľad o použití finančných prostriedkov určených pre potreby školy a výchovno – vzdelávacieho procesu.

2. Organizačné normy riaditeľa školy sú:

 • riadiace normy so všeobecnou platnosťou (príkaz, rozhodnutie, úprava, smernica, metodický pokyn),

 • ďalšie akty riadenia s určenou obmedzenou pôsobnosťou, ktoré môžu vydávať po schválení riaditeľom aj ostatní vedúci zamestnanci.

Príkazy riaditeľa určujú postupy práce na zabezpečenie určitých úloh, upravujú dôležité hospodárske, organizačné a metodické otázky, ukladajú záväzné, konkrétne a časovo stanovené úlohy adresované pedagogickým a ostatným zamestnancom školy.

3. Metódy riadiacej práce

Riadiaca práca je metodicky vykonávaná činnosť s charakteristickými znakmi:

 • perspektívnosť a programovosť,

 • analytická činnosť odborných pedagogických, ekonomických a administratívnych oblastí,

 • neustále hodnotenie, prijímanie záverov do praxe,

 • spracúvanie rozhodujúcich úloh aj tímovou prácou v spolupráci s odbornými orgánmi, alebo jednotlivcami,

 • informovanosť ostatných zamestnancov na rokovaniach vnútri organizácie.

V riadiacej a organizačnej práci sa uplatňujú nasledujúce formy porád:

 • pracovná porada,

 • pedagogická rada

 • zasadnutia metodických orgánov školy.

4. Odovzdávanie a preberanie funkcií

Odovzdávanie a preberanie funkcií sa vykonáva písomne v týchto prípadoch:

 • ak ide o vedúcu funkciu,

 • ak ide o funkciu s hmotnou zodpovednosťou,

 • ak o tom rozhodne nadriadený zamestnanec.

Rozsah protokolu o odovzdaní a prevzatí funkcie určí nadriadený zamestnanec.

Pri prevzatí funkcie spojenej s hmotnou zodpovednosťou sa vykonáva mimoriadna inventúra.

V prípade odovzdávania funkcie súvisiacej s preberaním utajovaných skutočností sa postupuje podľa osobitných predpisov.

TRETIA ČASŤ

Článok VII

Hlavné činnosti jednotlivých útvarov

Jednotlivé útvary zabezpečujú hlavné činnosti podľa nasledujúcich článkov

1.Útvar riaditeľky školy

MŠ riadi a za jej činnosť zodpovedá riaditeľka MŠ. Riaditeľka MŠ vykonáva svoju právomoc v súlade s platným právnym poriadkom a ďalšími normami, pričom: vykonáva štátnu správu v prvom stupni v súlade s § 5 ods. 13 Zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Riaditeľka školy je zamestnancom Materskej školy

Falkušovce 179.

a) Riaditeľka školy:

1. Riaditeľka školy ako štatutárny orgán školy koná v jej mene a všetkých jej veciach. Rozhoduje vždy samostatne, pokiaľ jeho rozhodnutie nie je podmienené schválením iných orgánov.

2. Riaditeľka školy zodpovedá podľa § 5 ods. 2 zákona 596/2003 Z. z.:

 • za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, učebných plánov a učebných osnov, za odbornú a pedagogickú úroveň výchovno-vzdelávacej práce školy a za efektívne využívanie prostriedkov určených na zabezpečenie školy,

 • za hospodárenie a účelné využívanie pridelených finančných prostriedkov a za vedenie riadnej evidencie o ich čerpaní,

 • za riadne hospodárenie s majetkom v užívaní alebo vlastníctve školy, za zverený hmotný i nehmotný majetok, jeho zabezpečenie proti odcudzeniu, prípadne znehodnoteniu,

 • za vytváranie priaznivých pracovných podmienok, zaisťovanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,

 • za oboznamovanie podriadených zamestnancov s príslušnými organizačnými predpismi, predpismi BOZP pri práci, požiarnej a civilnej ochrane,

 • za pedagogickú a odbornú úroveň a za výsledky práce školy,

 • vykonáva kontrolnú a hospitačnú činnosť,

 • za dodržiavanie finančnej a rozpočtovej disciplíny, za čerpanie rozpočtu školy dodržiavanie školského vzdelávacieho programu,

 • vypracovanie a dodržiavanie ročného plánu ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov,

 • za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré súvisia s predmetom činnosti MŠ.

3. Riaditeľka školy:

 • riadi a kontroluje prácu podriadených zamestnancov a pravidelne hodnotí vzťah zamestnancov k práci, k pracovnému kolektívu a ich pracovné výsledky,

 • riadi a kontroluje dodržiavanie pracovnej disciplíny zamestnancov a v prípade jej porušenia vyvodzuje dôsledky v zmysle Zákonníka práce, pracovného poriadku a ďalších platných pracovno-právnych, mzdových a iných predpisov, súvisiacich s touto agendou.

 • vykonáva kontrolnú a hospitačnú činnosť.

4. Riaditeľka školy rozhoduje o :

 • náležitostiach uvedených v § 5 ods.. 3 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve,

 • koncepciách pedagogického, ekonomického a správneho rozvoja,

 • personálnych záležitostiach vo všeobecnej aj konkrétnej rovine,

podľa § 5 ods. 14 a ods. 15 zákona 596/2003 Z. z.

 • o všetkých dohodách MŠ s jej partnermi,

 • prijatí dieťaťa do materskej školy; dĺžke adaptačného alebo diagnostického pobytu dieťaťa v materskej škole po dohode so zákonným zástupcom; preradení dieťaťa do materskej školy pre deti so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami po písomnom vyjadrení poradenského zariadenia, zriaďovateľa a zákonného zástupcu dieťaťa; prerušení dochádzky dieťaťa zo zdravotných alebo z iných závažných dôvodov na základe písomnej žiadosti zástupcu; ukončení dochádzky dieťaťa na základe opakovaného porušenia školského poriadku zákonným zástupcom,

 • zmenách vnútornej organizácie MŠ,

 • Okrem povinností uvedených v § 81 Zákonníka práce, Pracovného poriadku

riaditeľka materskej školy rozhoduje o:

 • čerpaní dovolenky, náhradného voľna, pracovného voľna bez náhrady mzdy a pracovného voľna pri krátkodobých prekážkach v práci,

 • pridelení práce nadčas,

 • priznaní a odňatí osobných príplatkov zamestnancov

 • prevádzke počas hlavných a vedľajších prázdnin,

 • priznaní kreditov za tvorivé aktivity súvisiace s výkonom pedagogickej činnosti alebo výkonom odbornej činnosti a na účely vyplácania kreditového príplatku uznáva v súlade s plánom kontinuálneho vzdelávania pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi získané kredity za programy kontinuálneho vzdelávania absolvované pre príslušnú kategóriu a podkategóriu, v ktorej je tento zamestnanec zaradený (v súlade s § 47 zákona č. 317/2009 Z. z.)

5. Riaditeľka školy určuje :

 • úväzky pedagogických zamestnancov,

 • pracovnú náplň pre všetkých zamestnancov školy,

 • termíny pracovných a pedagogických porád,

 • vedúcich metodických orgánov, správcov kabinetov,

 • triednych učiteľov,

6. Riaditeľka školy schvaľuje :

 • denný poriadok materskej školy,

 • organizovanie školských výletov,

 • rozpočet školy a jeho čerpanie podľa návrhu zriaďovateľa,

 • predkladané materiály v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej a civilnej ochrany.

7. Riaditeľ školy vydáva :

 • organizačný poriadok (po prerokovaní pedagogickou radou),

 • školský poriadok (po prerokovaní pedagogickou radou a Radou školy),

 • registratúrny poriadok,

 • rokovací poriadok pedagogickej rady (po prerokovaní pedagogickou radou),

 • školský vzdelávací program,

 • príkazy, pokyny, smernice a usmernenia, iné interné dokumenty.

 • prevádzkový poriadok školy (schvaľuje RÚVZ),

 • ročný plán kontinuálneho vzdelávania.

8. Riaditeľ školy vytvára a poskytuje:

 • včasné a presné údaje potrebné do centrálneho registra k 15. 9. a od októbra opakovane ku koncu každého mesiaca počas celého školského roka,

 • včasné a presné podklady na normatívne financovanie a financovanie z podielových daní k 15.9.,

 • správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach (zriaďovateľovi na schválenie a Rade školy na vyjadrenie), jeho súčasťou je každoročné vyhodnotenie koncepčného zámeru rozvoja školy,

 • zoznam všetkých zapísaných detí do materskej školy, prijatých i neprijatých (zriaďovateľovi),

 • informácie o voľnom pracovnom mieste podľa § 11a ods. 1 zákona č. 390/2011 Z. z.,

 • zverejňuje na verejne prístupnom mieste v škole informáciu o uznaných kreditoch podľa § 47a ods. 13 zákona č. 390/2011 Z. z,

 • osobné údaje detí, ich rodičov, zákonných zástupcov a zamestnancov školy poskytuje iba riaditeľ školy, ak mu túto povinnosť ukladá zákon.

9. Riaditeľka školy spolupracuje:

 • so zriaďovateľom, samosprávou a obecným zastupiteľstvom,

 • školami a školskými zariadeniami,

 • s nadriadenými orgánmi,

 • Radou školy a rodičovskou radou,

 • inými spoločenskými, kultúrnymi a športovými organizáciami,

 • partnermi, dobrovoľníkmi a darcami školy.

10. Riaditeľka školy podľa § 5 ods. 7 zákona 596/2003 Z. z. predkladá

zriaďovateľovi na schválenie a rade školy na vyjadrenie:

 • návrh na počty prijímaných detí,

 • návrh školského vzdelávacieho programu,

 • správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach podľa § 14 ods. 5 písm. e),

 • koncepčný zámer rozvoja školy rozpracovaný najmenej na dva roky a každoročne jeho vyhotovenie,

 • informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu.

b) Zástupkyňa riaditeľky školy:

Zástupkyňa riaditeľky MŠ zastupuje riaditeľku MŠ v prípade jej neprítomnosti, má na starosti koordináciu výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ. Plní úlohy na II. stupni riadenia s miestnou pôsobnosťou a priamo riadi podriadených zamestnancov pedagogického úseku a prevádzkového útvaru

.

 • je zamestnanec priamo podriadený riaditeľke MŠ, riadi sa pokynmi riaditeľky,

 • je členom pedagogickej rady a členom vedenia MŠ,

 • menuje ju a odvoláva riaditeľka školy,

 • upozorňuje riaditeľku školy na porušenia právneho poriadku a interných predpisov a navrhuje opatrenia na nápravu stavu,

 • vykonáva úlohy prevažne pedagogicko-organizačného charakteru, plní vyčlenené úlohy z agendy riaditeľky školy,

 • poskytuje a zabezpečuje informácie o pedagogicko-organizačnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu,

 • koordinuje a kontroluje činnosť učiteľov, vykonáva hospitácie

 • zúčastňuje sa na pedagogickom riadení školy, plní ďalšie úlohy podľa pracovnej náplne a popisu funkcie,

 • zabezpečuje organizáciu školských výletov, exkurzií, výcvikov, celoškolských podujatí a individuálnych triednych podujatí mimo školy, riadi a zabezpečuje mimoškolskú činnosť,

 • vedie evidenciu požiadaviek zamestnancov školy na zvyšovanie kvalifikácie a predkladá ich na schválenie riaditeľke školy,

 • zabezpečuje zastupovanie za neprítomných pedagogických zamestnancov,

 • podieľa sa na vypracovaní školského poriadku, pracovného poriadku, prevádzkového poriadku a organizačného poriadku školy,

 • vedie evidenciu nadčasových hodín podriadených zamestnancov, a evidenciu náhradného voľna podriadených zamestnancov, kontroluje jeho čerpanie, odovzdáva na spracovanie mzdovej účtovníčke,

 • kontroluje vedenie pedagogickej diagnostiky a záznamov o deťoch,

 • navrhuje a podieľa sa na zabezpečovaní odbornej literatúry a odborných časopisov,

 • spolupracuje s triednymi učiteľmi pri riešení výchovných problémov a koordinuje prácu triednych učiteľov, podieľa sa na zabezpečovaní nových aktivít na pedagogickom úseku,

 • vykonáva a plní i ďalšie úlohy súvisiace s dohodnutým druhom práce podľa pokynov riaditeľa školy,

 • zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré v záujme zamestnávateľa nie je možné oznamovať iným osobám a to aj po skončení pracovného pomeru,

c) Vedúca MZ

 • je ustanovená riaditeľkou školy a z funkcie môže byť zvolená aj odvolaná aj v priebehu školského roka,

 • plánovito riadi a kontroluje prácu členov MZ,

 • koordinuje metodickú prácu medzi jednotlivými pracoviskami školy

 • prijíma účinné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov v oblasti pedagogickej činnosti

 • predkladá návrhy odborných riešení riaditeľke MŠ,

 • vykonáva kontrolno-metodickú činnosť, podklady z rozborov odovzdáva vedeniu MŠ,

 • je v kontakte s metodikom MPC, v prípade nutnosti pretransformuje návrhy a pokyny na podmienky školy, sleduje všetky informácie, ktoré by mohli pomôcť k skvalitňovaniu VVP,

2. Pedagogický útvar

Organizačná štruktúra zamestnancov školy v pedagogickom útvare je nasledujúca:

 • riaditeľ MŠ,

 • vedúci poradných orgánov

 • triedny učiteľ

 • pedagogickí zamestnanci,

Pedagogický útvar:

 • zabezpečuje výchovno – vzdelávací proces v súlade so školským vzdelávacím programom a inú mimoškolskú činnosť,

 • využíva všetky platné metodické a didaktické poznatky vo vyučovacom a výchovnom procese,

 • vedie predpísanú triednu dokumentáciu,

 • zabezpečuje hospodárne a efektívne využívanie zverených prostriedkov,

 • zabezpečuje vnútornú kontrolu,

 • organizuje záujmovo-umelecké, spoločenskovedné, športové, technické a iné aktivity s cieľom racionálne, účelne a cieľavedome využívať voľný čas detí v súlade s ich záujmami,

 • vytvára podmienky na výchovu a vzdelávanie detí,

Triedna učiteľka

zodpovedá za správnosť a úplnosť pedagogickej dokumentácie a ďalšej

dokumentácie týkajúcej sa detí alebo triedy ( osobný spis dieťaťa, diagnostika, dochádzka,....),

spolupracuje so zákonným zástupcom , ostatnými pedagogickými zamestnancami

a odbornými zamestnancami, ostatnými zamestnancami školy, všeobecným lekárom

pre deti a dorast, s príslušným školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie,

poskytuje pedagogické poradenstvo,

utvára podmienky pre dieťa so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami, v

spolupráci so zákonným zástupcom dieťaťa

Pedagogickí zamestnanci

Učitelia využívajú v škole všetky práva, ktoré pre nich vyplývajú zo Zákonníka práce,

Pracovného poriadku, Zákona o výkone práce vo verejnom záujme a ďalších právnych

predpisov,

 • plnia príkazy priameho nadriadeného,

 • pri edukácii pracujú podľa schválených učebných osnov, Školského vzdelávacieho programu,

 • sú povinní byť v škole v čase určenom harmonogramom práce, v čase určenom na zastupovanie neprítomných učiteľov, v čase porád, akcií a schôdzí poriadaných riaditeľom školy,

 • dbajú na poriadok a disciplínu,

 • sú povinní na príkaz riaditeľky alebo zástupkyni zastupovať prechodne neprítomných zamestnancov,

 • všímajú si zdravotný stav detí, učia ich osobnej hygiene, správnej výžive, kultúre stravovania, šetrnému zaobchádzaniu so školským majetkom,

 • čia deti zachovávať pravidlá bezpečnosti práce, dopravnej výchovy, ochrany životného prostredia, PO a CO,

 • majú zákaz používať všetky formy telesných trestov a sankcií vo výchove a vzdelávaní,

 • zabezpečujú ochranu práv dieťaťa, ktoré sú zabezpečené v Dohovore o právach

 • dieťaťa,

 • využívajú fond pracovnej doby na plnenie pracovných úloh,

 • upozornia ihneď svojho nadriadeného na nesprávnosť príkazu, konania, môžu

 • odmietnuť jeho vykonanie, ak je jeho splnenie trestné alebo sa prieči zákonu a túto skutočnosť ihneď oznámia vyššiemu nadriadenému,

 • predvídanú neprítomnosť hlásia včas, aby bolo možné zabezpečiť zastupovanie,

 • starajú sa o podávanie pitného režimu deťom.

 • zachovávajú mlčanlivosť a chránia pred zneužitím osobné údaje, informácie

 • zdravotnom stave dieťaťa a výsledky psychologických vyšetrení, s ktorými prišli do styku

3. Ekonomicko - hospodársky útvar:

- prevádzkový úsek

- upratovačka

Prevádzkový úsek

Upratovačka

 • dozerá na celkovú hygienu a čistotu školy a jej okolia,

 • plní ďalšie úlohy podľa priebežných príkazov riaditeľky školy, alebo jej zástupkyne,

 • dbá o údržbu trávnikov počas letných mesiacov a o oplotenie školy.

 • čistí príchodové chodníky do školy a posýpa prístupové cesty a chodníky posypovým materiálom,

 • dodržiava predpisy BOZP, PO a CO a pri práci používa ochranné pracovné pomôcky

 • vykonáva a plní ďalšie úlohy súvisiace s dohodnutým druhom práce podľa pokynov priameho nadriadeného zamestnanca

 • zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone verejnej služby a ktoré v záujme zamestnávateľa nie je možné oznamovať iným osobám, a to aj po skončení pracovného pomeru

 • udržiavajú pridelené upratovacie priestory v náležitej čistote a vzornom poriadku, robia veľké upratovanie pridelených priestorov, vrátane čistenia okien,

 • pracovné úlohy upratovačky sú určené v náplni práce,

 • pri práci je povinná používať všetky pridelené osobné ochranné prostriedky,

 • po skončení upratovania skontroluje či sú zatvorené okná, riadne uzavreté vodovody ,

 • vykonáva aj iné práce, ktoré nie sú v rozpore so Zákonníkom práce

 • v práci sa riadi pokynmi riaditeľky školy, zistené chyby a nedostatky denne oznamuje vedeniu školy a zriaďovateľovi.

4. Útvar školského stravovania

- vedúci školského stravovania

- hlavná kuchárka

Vedúci školskej jedálne

 • dodržiava Vyhlášku č. 330/2009 o zariadeniach školského stravovania

 • je priamo podriadený riaditeľke školy,

 • zodpovedá za prevádzku ŠJ a jej plynulý chod, stará sa o riadne hospodárenie, sleduje a dodržuje všetky predpisy o spoločnom stravovaní detí

 • zostavuje vždy na týždeň dopredu jedálny lístok v zmysle platných zásad tak, aby jeho pestrosť a pitný režim bol zameraný na ochranu dieťaťa, prepočítava podľa receptúr nutričnú hodnotu podávanej stravy, stará sa o vysokú úroveň školského stravovania,

 • zaobstaráva jedlá v priemernej hodnote vyživovacích noriem a dbá, aby pokrmy boli upravené chutne, načas a v zodpovedajúcom množstve a kvalite,

 • dodržuje pokyn na úpravu finančných limitov pri nákupe potravín a úhrady na

 • stravovanie,

 • pri starostlivosti o zásobovanie jedálne objednáva a obstaráva potraviny, inventár a ostatné potreby pre jedáleň , zodpovedá za správnu kvalitu preberaných potravín a ostatných potrieb i za správne uskladnenie potravín, pri starostlivosti o plynulý chod jedálne zodpovedá za organizáciu prevádzky celej kuchyne,

 • vedie evidencie odkladania vzoriek,

 • zabezpečuje rýchly výdaj pokrmov a nápojov podávaných na primeranom riade, s úplnými príbormi ( predškoláci ) ,

 • rovnako sa stará aj o údržbu inventára jedálne a kuchyne,

 • predkladá inventarizáciu DHM a HM, vedie inventárne knihy, predkladá požiadavky na materiálno – technické vybavenie, určuje ich priority,

 • mesačne vyhotovuje uzávierky, vedie evidenciu poplatkov za stravovanie,

 • zabezpečuje vyberanie mesačných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením v predškolskom zariadení

 • navrhuje opatrenia v oblasti BOZP a PO,

 • zodpovedá za dodržiavanie nariadení kontrol SOI, Regionálneho ústavu verejného zdravotníctva.

 • prezentuje školské stravovanie, propaguje ho , podáva informácie zákonným zástupcom,

 • plní aj ďalšie úlohy, ktorými ju poverí riaditeľka školy.

Kuchárka v prevádzke ŠJ

 • je povinná poznať a dodržiavať hygienické požiadavky na výrobu, podávanie pokrmov a nápojov,

 • je povinná vstupovať na pracovisko len v čistom pracovnom odeve, dbať o čistotu pracovného prostredia a inventára, v pracovnom odeve nesmie opúšťať pracovisko, pri príprave a čistení zeleniny, umývaní mäsa, spracovaní a príprave stravy využíva miesta vyhradené pre túto určenú prácu,

 • hlavná kuchárka riadi prevádzku kuchyne

 • Zostavuje jedálny lístok, aby bola v mesačnom priemere zachovaná výživová norma,

 • rozdeľuje hotové jedlá stravníkom,

 • zodpovedá za dodržiavanie technologických postupov a noriem,

 • za správne hospodárenie s elektrickou energiou a za dodržiavanie všetkých hygienických predpisov,

 • je povinná dodržiavať zásady BOZP a PO

Článok VIII

Bezpečnostné opatrenia

Režim vstupu na pracoviská

 • Z dôvodu zabezpečenia priestorov školy, ochrany majetku školy a ochrany osobných údajov riaditeľka školy určuje režim vstupu na pracoviská nasledovne:

 • Budova MŠ je sprístupnená počas pracovných dní od 6.30 hod do 16.00 hod.

 • Budovu MŠ otvára pedagogický zamestnanec – učiteľka, ktorá má službu, podľa pracovného harmonogramu.

 • Budovu zatvára upratovačka.

Zamestnanci školy môžu vstupovať na pracoviská v sprístupnenom čase.

 • Mimo tohto času zamestnanci môžu vstupovať na pracovisko len po povolení riaditeľkou školy. Povolenie riaditeľky školy sa nevyžaduje, ak zamestnanec vstupuje na pracovisku z dôvodu ochrany majetku v mimoriadnej udalosti, živelnej pohromy a inej nepredvídanej situácie (únik vody, plynu, požiar, ...atď.)

Zdržovať sa na pracovisku po pracovnej dobe bez vedomia priameho nadriadeného, prípadne riaditeľky školy je zakázané.

Pri opustení pracoviska je zamestnanec povinný riadne uzatvoriť priestory, ktoré opúšťa a v ktorých sa už iní zamestnanci školy nezdržiavajú.

Pohyb cudzích osôb v objekte materskej školy je zakázaný, je možný len v sprievode zamestnanca MŠ. Cudzie osoby sú povinné sa legitimovať zamestnancom MŠ.

Článok IX

Záverečné ustanovenia

1. Tento organizačný poriadok je záväzný pre všetkých zamestnancov MŠ.

2. Riaditeľ MŠ je povinný oboznámiť s organizačným poriadkom všetkých podriadených zamestnancov.

3. Zmeny a doplnky k organizačnému poriadku vydáva výlučne riaditeľ MŠ, možno ich vykonať len písomne a to číslovaným dodatkom.

4. Súčasťou organizačného poriadku je organizačná schéma školy podľa nadriadenosti a podriadenosti zamestnancov (príloha č.1)

Marta Mišková

riaditeľka školy

Svojím podpisom potvrdzujem, že som v šk. roku 2016/2017 bola oboznámená s Organizačným poriadkom Materskej školy Falkušovce 179 a budem ho dodržiavať.

P. č.

Meno a priezvisko zamestnanca

Podpis

1.

Marta Mišková

2.

3.

Monika Žofčáková

4.

Monika Koščová

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Falkušovce 3.9.2016

Svojím podpisom potvrdzujem, že som v šk. roku 2017/2018 bola oboznámená s Organizačným poriadkom Materskej školy Falkušovce 179 a budem ho dodržiavať.

P. č.

Meno a priezvisko zamestnanca

Podpis

1.

Marta Mišková

2.

Adela Sabovčíková

3.

Monika Žofčáková

4.

Monika Koščová

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Falkušovce 3.9.2017

Svojím podpisom potvrdzujem, že som v šk. roku 2018/2019 bola oboznámená s Organizačným poriadkom Materskej školy Falkušovce 179 a budem ho dodržiavať.

P. č.

Meno a priezvisko zamestnanca

Podpis

1.

Marta Mišková

2.

Juliana Bodnárová

3.

Monika Žofčáková

4.

Monika Koščová

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Falkušovce 3.9.2018

Svojím podpisom potvrdzujem, že som v šk. roku 2019/2020 bola oboznámená s Organizačným poriadkom Materskej školy Falkušovce 179 a budem ho dodržiavať.

P. č.

Meno a priezvisko zamestnanca

Podpis

1.

Marta Mišková

2.

Juliana Bodnárová

3.

Monika Žofčáková

4.

Monika Koščová

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Falkušovce 2.9.2019